~ Home

PUPPIES

 

Take a look at our Facebook Page!

Click HERE

Current

 PlannedOUR PUPPIES :

 

 OUR PUPPIES :  We occasionally have puppies available to loving homes as a valuable family member and treasured pet or sometimes  as a potential top show prospect.

ONZE PUPPIES : Zo nu en dan hebben we puppies beschikbaar voor een liefdevolle familie of als een gewaardeerd familielid of als een waardevolle vriend en soms als een potentiële top showhond.

 

 

Our aim is to produce sound , typical , healthy, fit & friendly golden retrievers to make affectionate, kind and loving companions.

Ons doel is om evenwichtige, typische, gezonde, sterke en vriendelijke golden retrievers te fokken die aanhankelijke, liefdevolle en gehoorzame “maatjes” worden

 

We try to breed quality with correct confirmation, structure and breed type - keeping temperament, character and health screens of paramount importance in planning new combinations.

Wij proberen kwaliteit te fokken met de juiste bouw, constructie en ras type –  en daarbij vinden wij het karakter en temperament en gezondheidsonderzoeken van groot belang bij het maken van nieuwe combinaties.

 

Our puppies are born and reared in our home to the best of our ability with chances to play outside when old enough - so will be well socialized with all of our adult dogs, cats, (Sheila the sheep!), children, friends & visitors, and used to noises, the vacuum cleaner, washing machine, tv, radios, car etc. ……..and always get lots of kisses and cuddles and attention.

Onze puppies worden geboren en opgevoed in ons huis naar ons beste vermogen met mogelijkheden om buiten te spelen wanneer ze oud genoeg zijn, dus zijn goed gesocialiseerd met al onze oudere honden, katten,SHEILA het schaap!, kinderen, vrienden en bezoekers en zijn gewend aan veel verschillende geluiden zoals de stofzuiger, wasmachine, tv, radio’s, auto’s enz……en krijgen altijd veel kusjes, knuffels en aandacht.

 

 

All our puppies are officially FCI registered with the Dutch Kennel Club and come with an official pedigree, are  micro chipped, wormed, have had their  1st puppy inoculation and a veterinary  health check and have their own E.U. Pet Passport.

Al onze puppies zijn officieel geregistreerd bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland en zijn in het bezit van een officiële stamboom, zijn gechipt(elektronische identificatie), zijn ontwormd, hebben hun 1e puppy vaccinatie en gezondheid onderzoek  bij de dierenarts gehad en bezitten en EU dierenpaspoort.


The Golden Retriever breed is associated with a variety of defects that may or may not have a genetic or environmental basis.  As responsible breeders we aim to avoid and eradicate the risk of heritable disease by our selection process of research, evaluation  and  breeding with tested parents……...as with any combination in breeding , despite all efforts, knowledge and care taken there can never be any guarantees …….. but we like to think our puppies will be perfect!

Het ras Golden Retriever is behept met een aantal ongewenste afwijkingen die of een erfelijke oorsprong hebben of die  ontstaan tijdens het opgroeien van de pup tot volwassen hond.

Als verantwoorde fokkers proberen we het voorkomen van deze ongewenste eigenschappen te vermijden of tot een minimum te beperken door ons selectie proces wat bestaat uit onderzoek, evaluatie en slechts het fokken met onderzochte ouderdieren………….., maar zoals met elke combinatie bij het fokken, ondanks alle inspanningen, kennis en zorg die wij eraan besteden, zijn dit nooit garanties ……….maar wij willen toch denken dat onze puppies perfect zullen zijn!

 

 

If you would like the possibility of a Ramchaine or Hellacious Acres Golden Retriever you may have to wait ……… as we may not always have a litter and ARE NOT commercial breeders.
Als u graag de nieuwe eigenaar van een Ramchaine of Hellacious Acres Golden Retriever wilt worden dan moet u er rekening mee houden dat u even geduld moet opbrengen………omdat we niet altijd direct een nestje zullen hebben en we geen commerciële  fokkers zijn.

 
Please contact us to go on our waiting lists if you would like to share your lives with a special golden companion of our breeding from one of our super bitches.  

Neemt u alstublieft contact met ons op indien u op onze wachtlijst geplaatst zou willen worden en u uw verdere leven wilt delen met een heel speciale golden vriend uit onze fokkerij en van een van onze super teven.

 


Very occasionally our young hopefuls kept by ourselves may not reach the very high standards of structural confirmation, dentition, hip/elbow or eye test results required to be included in our show team or breeding program ; so well adjusted, socialized, housetrained, fully vaccinated older puppies and young adults , who have received much love, attention and super rearing - may become available to wag their way into a new family for a permanent, loving home to enjoy life until they grow old. 

Heel soms is het zo dat een van de jonge honden die wij zelf behouden om de een of andere reden niet helemaal kan voldoen aan de hoge standaarden die wij stellen aan onze fokdieren,  b.v. op punten zoals de algehele bouw, gebit, heup-/elleboog- of ooguitslagen om toegelaten te worden tot ons fokprogramma;  dus zo nu en dan zijn er goed opgevoede, gesocialiseerde, zindelijke, volledig gevaccineerde oudere puppies en/of  jonge volwassen honden beschikbaar om zich kwispelend een plaats te verwerven binnen een nieuwe familie voor een nieuw ,vast en liefdevol “thuis” om daar .”van het leven te genieten tot zij oud zijn”,  die reeds veel liefde, aandacht en een heel goede opvoeding hebben genoten op “Willowfarm” te Twisk het “thuis” van de Ramchaine en Hellacious Acres Golden Retrievers.